ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ
ಡೆಫ್ಯುಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಜ್ : 08272 224736
ಉಪಾಯುಕ್ತರು, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ,
ಡೆಫ್ಯುಟಿ ಸುಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಜ್,
ಸುಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಜ್,
ಇನ್ಸ್ ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಜ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229295
ಸಬ್ ಡಿವಿಸನಲ್ ಡೆಫ್ಯುಟಿ ಸುಪರಿಟೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಜ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225697
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 281729
ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆ ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 256396
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಯುವಜನ ಸೇವಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾಧಿಕಾರಿ: 08272 228985
ಜಿಲ್ಲಾ ಯುವಜನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228356
ಸಾಯಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228342

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *