ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕಛೇರಿ: 08272 225500, ನಿವಾಸ; 08272 225700
ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಟಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕಛೇರಿ: 08272 229000, ನಿವಾಸ: 08272 229001
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕಛೇರಿ: 08272 225811, ನಿವಾಸ: 08272 225573
ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಡಗು ವೃತ್ತ: ಕಛೇರಿ: 08272 225708, ನಿವಾಸ: 08272 225141
ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕಛೇರಿ: 08272 225469, ನಿವಾಸ: 08272 225491
ಜಿಲ್ಲಾ ವಾರ್ತಾಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಕಛೇರಿ: 08272 228449, ನಿವಾಸ: 08272 223764
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ: ಕಛೇರಿ: 08272 225785
ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟರಿ ಇಲಾಖೆ: ಕಛೇರಿ: 08272 228678, ನಿವಾಸ: 08272 228685
ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಇಲಾಖೆ: ಕಛೇರಿ: 08272 229457

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *