ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ: ಕಛೇರಿ: 08272 228905, 221393, ನಿವಾಸ: 08272 225714
ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಕಛೇರಿ: 08272 228901, 221391, ನಿವಾಶ: 08272 228907
ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ: ಕಛೇರಿ: 08272 228909, ಕಛೇರಿ: 08272 229344
ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ: ಕಛೇರಿ: 08272 228908, ನಿವಾಸ: 08272 223835
ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕೋಶ: ಕಛೇರಿ: 08272 229042
ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಎಸ್.ಜಿ.ಎಸ್.ವೈ: ಕಛೇರಿ: 08272 229024, ನಿವಾಸ: 08276 274868
ಪರಿಷತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಕಛೇರಿ; 08272 223006, ನಿವಾಸ: 08272 223835
ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ: ಕಛೇರಿ: 08272 223113

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಚೋಡುಮಾಡ ಶರೀನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ – ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – 984550894
ಅಲ್ಲಾರಂಡ ಬೀನಾ ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ-  ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು – 9341556908
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ – ಸಿ.ಇ.ಓ – 08272-228905
ಬಿ.ಶಿವಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9945801553
ಬಿದ್ದಂಡ ಉಷಾ ದೇವಮ್ಮ- ಸದಸ್ಯರು – 9900368938
ಎಸ್.ಎನ್. ರಾಜಾರಾವ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9448720438
ಬಲ್ಲಾರಂಡ ಮಣಿ ಉತ್ತಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9901323320
ಮಣಿ ನಂಜಪ್ಪ ತೀತಿರ – ಸದಸ್ಯರು – 9448217424
ಶಾಂತೆಯಂಡ ರವಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9448000431
ಕಾವೇರಿ ಹೆಚ್.ಎಂ. – ಸದಸ್ಯರು – 9341979969
ಡಿ.ಬಿ. ಧರ್ಮಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9342102836
ಕಾಂತಿ ಬೆಳ್ಯಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9448896086
ಬಬ್ಬೀರ ಸರಸ್ವತಿ – ಸದಸ್ಯರು – 9483645664
ಕಡ್ಡಿ ಸುಂದರ – ಸದಸ್ಯರು – 9449921158
ಬೊಳ್ಳಮ್ಮ ನಾಣಯ್ಯ – ಸದಸ್ಯರು – 9448587866
ಕೊಡಂದೇರ ಬಾಂಡ್ ಗಣಪತಿ – ಸದಸ್ಯರು – 9448587866
ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9845120930
ಬಾನಂಡ ಎನ್. ಪ್ರಥ್ಯು – ಸದಸ್ಯರು – 9379268493
ಶಕುಂತಲ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಳೆಲೆ – ಸದಸ್ಯರು – 9141675783
ಕೇಚಮಾಡ ಸರಿತಾ ಪೂಣಚ್ಚ – ಸದಸ್ಯರು – 9480449040
ಎಂ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9449747956
ಬಿ.ಪಿ. ಧನ್ಯರತಿ – ಸದಸ್ಯರು – 953552345
ಬಿ.ವೈ. ಚಂದ್ರಿಕಾ ಯೋಗೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9448770814
ಹೆಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9945375201
ಚಿತ್ರಕಲಾ ರಾಜೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9880853824
ಸಿ.ಕೆ.ಇಂದಿರಮ್ಮ – ಸದಸ್ಯರು – 9591551596
ಸುಲೋಚನ ಬಿ.ಸಿ. – ಸದಸ್ಯರು – 9482463982
ಟಿ.ಪಿ. ಸಂದೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9845636456
ಬಿ.ಬಿ. ಭಾರತೀಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9448377599
ಎನ್.ಎಸ್. ಗೀತಾ – ಸದಸ್ಯರು – 9482246306

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *