ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆ

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ ಜಡ್ಜ್: 08272 225373
ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್(ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್): 08272 224906
ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್( ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್): 08272 222812
ಅಡಿಷನಲ್ ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ (ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್): 08272 220326
ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್(ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್) ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 257220
ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್(ಜೂನಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್)ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 256974
ಸಿವಿಲ್ ಜಡ್ಜ್ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282249
ಕನ್ಸೂಮರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229852
ಲೇಬರ್ ಕೋರ್ಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228701
ಲೇಬರ್ ಆಫೀಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ:08272 225534
ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 221278
ಬಾರ್ ಅಸೋಷಿಯೇಷನ್, ವಿರಾಜಪೇಟೆ; 08274 257208
ಕರ್ನಾಟಕ ಬಾರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು: 080 22868561

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *