ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು

Posted on: November 30, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೋಂಸ್ಟೇಗಳು
ಆಲ್ಟೇನ್ ಗ್ಲೋ, ಮಡಿಕೇರಿ; 98445 76429
ಅಹನ್ ಕಾಟೇಜಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 98453 34972
ಅಂಬಿಕಾ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಮಡಿಕೇರಿ: 92433 93234
ಆಗ್ರೋ ಇನ್ ಫುಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 94484 63113
ಅಮೂಲ್ಯ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಮಡಿಕೇರಿ: 94480 93032
ಏಂಜಲ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 259734
ಅಳತ್ ಕಾಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 94496 17655
ಅನುಸ್ ಕಾಟೇಜಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 94497 13821
ಅಜಂತಾ, ಮಡಿಕೇರಿ: 98866 65459
ಆಸೀಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ವಾಲ್ನೂರ್: 08276 267448
ಆಶ್ರಯ, ಮಡಿಕೇರಿ: 98454 98679
ಬೇಬಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಚೆಟ್ಟಳ್ಳಿ: 08276 266820
ಬಾಜಿಬಲೆ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ, ಕುಟ್ಟ: 08274 246330
ಬ್ಯಾಂಬೂ ಲಾಫ್ಟ್, ವಾಲ್ನೂರ್: 08276 267800
ಬಿ.ಬಿ.ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 200178
ಬೀಟಿಕಾಡು, ಕೆದಕಲ್: 08272 239193
ಬೇತ್ರಿರಿವರ್ ಸೈಡ್, ಮೂರ್ನಾಡ್: 08274 254602
ಬೆರಿಲೇನ್, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 08274 252978
ಬ್ರೇಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಮಾಲ್ದಾರೆ: 08274 259650
ಕಾವೇರಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 200228
ಕಾವೇರಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಇರ್ಪು: 08274 246098
ಚಿರ್ಪಿಹೆವನ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225493
ಚಿಲಿಗೇರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕುಟ್ಟ: 08274 244265
ಕ್ಲೌಡ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಚೇರಂಬಾಣಿ: 08272 235520
ಕಾಫಿ ಕಂಟ್ರಿ, ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ: 08272 238330
ಕೂಲ್ ಕ್ಯಾಚ್, ಮೂರ್ನಾಡ್: 9448976392
ಕೂರ್ಗ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಚೆನ್ನಂಗೋಳಿ: 08274 247199
ಕೂರ್ಗ್ ವುಡ್ ಸೈಡ್, ಮರಗೋಡು: 08272 341683
ಡೀಪೋ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ; 08272 221700
ಡೀಪ್ ಕೂರ್ಗ್, ನಾಲಡಿ: 08272 238466
ದ್ಯಾನ್ಸ್ ಡೆನ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229837
ದುಬಾರೆ ಇನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್: 08276 267855
ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್.ಬಿ.ಬಾಣಂಗಾಲ: 9845637503
ಈಶ್ವರಿ ಕಾಟೇಜ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 221015
ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟೇ, ಮದೆನಾಡು: 08272 236545
ಯೂರೋ ವ್ಯಾಲಿ, ಕಾಟಿಕೇರಿ: 9448504653
ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಕಾನ್ ಬೈಲ್: 9448380234
4 ಸೀಜನ್ಸ್, ಕುಶಾಲನಗರ: 984595838
ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಕೆದಕಲ್: 08272 250451
ಗಣೇಶ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225875
ಗಂಗಾ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 223782
ಗಾರ್ಡನ್ ವಿಲ್ಲಾ, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 258339
ಗ್ರೀನ್ ಕೋವ್: 9448648482
ಗ್ರೀನ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್, ಕುಶಾಲನಗರ: 9880800333
ಗ್ರೀನ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 08274 257460
ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರೀಟ್, ಕುಟ್ಟ: 08274 244254
ಹಳ್ಳಿಮನೆ, ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 320617
ಹನುಮಂತ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕುಟ್ಟ: 082724 244777
ಹಮಮ್ ಸ್ ಟ್ರೋ, ಕುಕ್ಕ್ ಲೂರು: 08274 257609
ಹರಿಮಾ ರಿಟ್ರೀಟ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: 08276 260297
ಹನಿ ವ್ಯಾಲಿ, ಯವಕಪಾಡಿ: 08272 238229
ಹೈ ಫಾಲ್ಸ್, ಕುರ್ಚಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ: 08274 2246027
ಹಿಲ್ಸ್ ಸೈಡ್, ಕುಟ್ಟ: 08274 246326
ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಟೇ, ಕೇಂಬ್, ಕೊಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟ: 08274 244407
ಇರ್ಪು ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಕುರ್ಚಿ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ: 94484 75222
ಜೈವಿಕ್ ಗ್ರೀಮ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: 99451 35005
ಜಡೇ ಹಿಲ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ: 98800 76737
ಜಾಯ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 94492 54892
ಜಂಗಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್, ಬೋಯಿಕೇರಿ: 94499 83114
ಕಬ್ಬೆ ಹಾಲಿಡೇಸ್, ಚೆಯ್ಯಂಡಾಣೆ: 98454 46652
ಕಲ್ ಮನೆ, ಕುಟ್ಟ: 94484 69659
ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಮಾದಾಪುರ: 99456 19602
ಕಾವೇರಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ನಾಪೋಕ್ಲು; 08272 237270
ಕಾವೇರಿ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಶ್ರೀಮಂಗಲ: 08274 201092
ಕೀಮಲೆ, ಕರಡ: 8274 269449
ಕಿಬ್ಬೆಯಿಲ್, ಬಾಳೆಲೆ: 94488 29111
ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಟೇಜ್, ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ: 08272 238464
ಲಾ ಎಮಿಲಿಯ, ಮಡಿಕೇರಿ: 98863 54241
ಮೇರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಕುಟ್ಟ: 94481 08077
ಮಾಚೇಂದ್ರ, ಮಡಿಕೇರಿ: 98860 10939
ಮಲ್ಮ ಹೋಂಸ್ಟೇ, ಮಡಿಕೇರಿ: 98805 73297
ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮೂಮೆಂಟ್: 92422 18661
ಮರ್ನಾಡ್, ಅಮ್ಮತ್ತಿ : 93432 02200
ಮಿಸ್ಟಿ ಹೈಟ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 93417 10368
ಮಿಸ್ಟಿ ಮೇಡ್ ಹೌಸ್, ಬೋಯಿಕೇರಿ: 94804 21642
ಮೈತಿಲಿ ಹೋಮ್ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ : 94484 22321
ನರಿಕಾಡ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕುಟ್ಟ: 94485 04203
ಓಂಕಾರ್ ನಿಲಯ ಮಡಿಕೇರಿ: 98456 53574
ಪರ್ಣಕುಟ್ಟಿ, ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ: 94480 83268
ಪ್ಯಾಡಿ ವ್ಯಾಲಿ, ಚಿಟ್ಟಳ್ಳಿ: 98453 39519
ಪ್ಯಾಲೆಸ್ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಕಕ್ಕಬ್ಬೆ: 08272 238446
ಪ್ಯಾಷನ್ ಫ್ರೂಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 99863 24432
ಪಿ.ಎನ್.ಹೆರಿಟೇಜ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 94484 82171
ಪೊಳೆಕಾಡ್ ಬಂಗ್ಲೋ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 08274 252240
ಪ್ರೀಯದರ್ಶಿನಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 99867 31431
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಟೋರಿಸ್ಟ್ ಹೋಂ, ಮಡಿಕೇರಿ: 94485 88085
ರಾಂಕಾಡ್, ಇರ್ಪು ಕುಟ್ಟ: 94481 44982
ಪ್ರಕೃತಿ ಧಾಮ: 99641 87178
ಸ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 94485 88150
ಶರೋನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲಿ, ಅಭ್ಯತ್ ಮಂಗಲ: 94484 67028
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 94482 17104
ಸ್ಟ್ರೀಂ ಲೈನ್, ಮಡಿಕೇರಿ; 98862 95252
ತ್ರಿಲ್ ಮೌಟೈನ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 94488 95984
ರಾಜಹಂಸ, ಮಡಿಕೇರಿ: 94487 21252
ರಾಕ್ ವುಡ್, ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್: 08274 247230
ರೋಮೀಸ್, ನೇಚರ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್: 08274 263704
ರಿವರ್ ಸೈಡ್, ಸಿದ್ದಾಪುರ: 94486 47499
ರಿವರ್ ಟರ್ನ್, ನಾಕೂರ್: 97401 31713
ರೀಸ್ ಕಾಟೇಜ್, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 08274 252290
ಶಾಂತಿ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಮಡಿಕೇರಿ; 08272 223690
ಸುಶಿ ಅಪ್ಪಾಜಿ, ಮಡಿಕೇರಿ; 98861 76516
ಶೈಷ್ಟ ಲಾಂಗೆ, ಅಮ್ಮತ್ತಿ: 9945361773
ಸೆರೀನ್ ಹೋಂ, ಕುಟ್ಟ: 9980145369
ಸಿಲ್ವರ್ ಡ್ರೀಮ್,ಬೋಯಿಕೇರಿ; 98802 49300
ದಿ. ಹಸೀಂಡ ಬಾಳೆಲೆ: 94486 80862
ಟೈನೀಸ್ ನೆಸ್ಟ್, ಕುಟ್ಟ: 98809 57110
ಟ್ರಕ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಾಡೈಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 99453 10233
ದಿ ಪೆರ್ಚಿ, ಗುಡ್ಡೆಹೊಸೂರ್: 98807 96011
ವ್ಯಾಲಿ ಫೇರ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 94488 99527
ವ್ಯಾಲಿ ವ್ಯೀವ್: 94498 31223
ವಿಕ್ಟರಿ ಹೋಂ: 94488 96196
ವಿಂದ್ಯಾಸ್, ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ: 9980119190
ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟ್ ರಾಂಚ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 94484 22442
ವುಡ್ ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟೆಮಾಡು: 08272 241683
ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏಕರ್ಸ್, ಮಡಿಕೇರಿ: 94492 92622

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *