ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು:

Posted on: December 2, 2013

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೆರಿ: 08272 228010
ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗವಿಕಲ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ: 08272 222829
ಶಿಶು ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228197
ಶಿಶು ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282218
ಶಿಶು ಅಬಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿ, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 08274 249010

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ
ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225391
ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229776

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುದ್ರಾಂಕ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಂದಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229158
ಹಿರಿಯ ನೋಂದಾಣಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 221927
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಉಪನಿಭಂದಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 228519
ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳ ಸಹ ಉಪನಿಬಂದಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 225728
ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಹಕಾರಿ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರು, ಮಡಿಕೇರಿ: 08272 229319
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಛೇರಿ
ಜಿಲ್ಲಾ ಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ, ಮಡಿಕೇರಿ; 08272 225654
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಉಪಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 282320
ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಉಪಖಜಾನಾಧಿಕಾರಿ, ಕುಶಾಲನಗರ: 08276 274428

ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಇಲಾಖೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿ.ಸಿ.ಎಂ.ಕಛೇರಿ: 08272 225628
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಡಿಕೇರಿ: 9448205919
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 9900985285
ವಿಸ್ತರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿರಾಜಪೇಟೆ: 9902358490

ಸಹಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂ ದಾಖಲೆ: 08272 225618
ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರಿ ತರಬೇತಿ ಸಂಸ್ಥೆ: 08272 221570
ಜಿಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯಾಧಿಕಾರಿ: 08272 225851
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಮಿಕಾಧಿಕಾರಿ: 08272 222534
ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಣಾಧಿಕಾರಿ, ಹಿರಿಯ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ: 08272 228523
ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ನಿರ್ಮಿತಿ ಕೇಂದ್ರ: 08276 272446
ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭೂಸೇನಾ ನಿಗಮ: 08272 224808
ಎಸ್.ಐ.ಸಿ(ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ): 08272 224289
ಸರ್ಕಾರಿ ಮುದ್ರಣಾಲಯ : 08272 228363
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಕೆ: 08272 228490
ಸರ್ಕಾರಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಗಾರ: 08272 228342
ಸೋ. ಅ.ಸಂರ್ಪೂಣ ಸ್ವಚ್ಛಾತಾ ಆಂದೋಲನ: 08272 200246
ಯೋಜನೆ ಸಮಸ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ(ಐ.ಟಿ.ಡಿ.ಪಿ): 08272 229983
ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಸ್ವಯಾಧಿಕಾರಿ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ: 08276 284459

 

 

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *