ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಸಭೆ

Posted on: September 8, 2014

ಖುಲೇಕಾಬಿ – ಅಧ್ಯಕ್ಷರು – 9972957351
ಲೀಲಾ ಶೇಷಮ್ಮ – ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು – 9972167579
ಪುಷ್ಪಾವತಿ – ಆಯುಕ್ತರು – 9844963858
ಶಿವಕುಮಾರಿ – ಸದಸ್ಯರು – 9972069602
ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ – ಸದಸ್ಯರು – 9449982925
ಸವಿತಾ ರಾಖೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 8453477915
ನೀಮಾ ಅರ್ಶದ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9902612796
ಕೆ.ಜಿ. ಪೀಟರ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9945779353
ತಜಸುಂ – ಸದಸ್ಯರು – 7204289191
ಕೆ.ಎಂ. ಗಣೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9448384010
ಎ.ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ – ಸದಸ್ಯರು – 9483785466
ಎ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9845978812
ಶ್ರೀಮತಿ ಬಂಗೇರ – ಸದಸ್ಯರು – 9448504831
ಪಿ.ಡಿ. ಪೊನ್ನಪ್ಪ – ಸದಸ್ಯರು – 9448017674
ಟಿ.ಎಸ್. ಪ್ರಕಾಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9448504690
ಹೆಚ್. ನಂದಕುಮಾರ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9448132300
ಕಾವೇರಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣ – ಸದಸ್ಯರು – 9481607347
ವೀಣಾಕ್ಷಿ ಕೆ. – ಸದಸ್ಯರು – 8762303208
ಪಿ.ಟಿ. ಉಣ್ಣಿಕೃಷ್ಣನ್ – ಸದಸ್ಯರು – 944822483
ಕೆ.ಎಸ್. ರಮೇಶ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9449292643
ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸನ್ನ – ಸದಸ್ಯರು – 9591173292
ಎ.ಸಿ. ದೇವಯ್ಯ – ಸದಸ್ಯರು – 9448899567
ಅಮೀನ್ ಮೊಹಿಸಿನ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9591791772
ಮನ್ಸೂರ್ – ಸದಸ್ಯರು – 9880908030

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ

Your email address will not be published. Required fields are marked *